Tết Việt Nam, Thời sự, Văn hóa, Việt Nam

Thời Sự & Đời Sống: Chúc Mừng Năm Mới Tân Sửu

0 Comments

Kính chúc Quý Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Thân Hào Nhân Sĩ, Cơ Quan Truyển Thông:

MỘT NĂM MỚI TÂN SỬU

AN KHANG – HẠNH PHÚC – MAY MẮN

Đất Nước sớm được Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Thịnh Vượng

Ban Biên Tập

Written By

thoisu 02

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*