Clyde Prestowitz – New or Old Cold War?

May 28, 2021 Updated: June 2, 2021

Nguyên Hương Lược dịch

03/6/2021

President Ronald Reagan addresses the people of West Berlin at the base of the Brandenburg Gate on June 12, 1987. The President’s words could also be heard on the eastern side of the wall. “Tear down this wall!” he said to Soviet leader Mikhail Gorbachev. His address that day is considered by many to have affirmed the beginning of the end of the Cold War and the fall of communism. (Mike Sargent/AFP via Getty Images)

Á Châu, Ấn - Trung, Biển Đông, Bình luận, Chính trị, Đài Loan, Đảng CSVN, Đời sống, Mỹ - Trung, Nhật bản, Thế giới, Trung Cộng, Văn hóa

Phạm Bá Hoa: Hồ sơ Ấn Độ – Thái Bình Dương; CSVN – Trung Cộng – ASEAN… Thư gửi người lính QĐNDVN – Th 5, 2021

Hồ sơ Ấn Độ - Thái Bình Dương (gồm Biển Đông & Đài Loan).Cộng Sản Việt Nam - Trung Cộng - Asean                                                ***Thư gởi...

12