Học làm người: Kiên nhẫn, nhẫn nhục, khiêm nhường, tự chủ…