Về chúng tôi

  • Chúng tôi là một nhóm hợp tác để thông tin trung thực
  • Cung cấp nhưng thông tin về đời sống và thời sự
  • Phát hành trên trang mạng toàn cầu
  • Tại các địa phương: người đại diện sẽ tải xuống và phát hành in ấn kèm theo quảng cáo nơi ở.