Ngo Dinh Diem - Thumbnail - ARC 542189.png

       LÀ MỘT VỊ TỔNG THỐNG ĐÁNG KÍNH,

       XỨNG ĐÁNG NGỰ TRỊ TRONG LÒNG DÂN TỘC VIỆT

Một vị Tổng Thống mà chúng ta cần nhớ ơn, nhất là những người đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và những ai đã từng được sống một thời thanh bình của nền Đệ Nhất Cộng Hòa.