Việt Nam – Lịch sử một dân tộc “dễ bị tổn thương” – Vũ Đức Liêm

02/7/2021

Trên đường tìm lại sử cũ dân tộc chúng ta đang rất cần những tài liệu được viết một cách khách quan và khoa học mà lại đi vào những mặt tối những điểm yếu kém trong quá khứ. Sau đây là một bài viết như vậy. Bài trích từ nguồn https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/Viet-Nam-Lich-su-mot-dan-toc-“de-bi-ton-thuong”-12721  31/08/2018 

—————–