Báo Việt Nam: Vaccine Nga an toàn và hiệu quả nhứt – Sự thật ra sao? (*)- Gs. Nguyễn văn Tuấn –