Á Châu, Biển Đông, Tin Tức, Trung Cộng

Cập nhật tình hình Biển Đông ngày 29-5-2021

0 Comments

Xin bấm để xem

https://drive.google.com/file/d/1jJEMe7SpxKbfc89Enq7VXwvEziorzVG7/view?usp=sharing

Tags from the story:
Written By

thoisu 02

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*