Hầu hết các trường hợp chết do COVID hiện nay tại Hoa Kỳ đều nằm trong số người chưa được chủng ngừa