Hai phần ba người dân Ấn Độ có kháng thể Coronavirus, theo một Khảo sát