Hình ảnh: Thành phố Sài gòn giới nghiêm kể từ 0 giờ 25/7/2021 – VNTB