“LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM”: Thơ Tam Hùng – Thảo Chương Trần Quốc Việt – Nhất Hùng