Lời hay ý đẹp: Tích đức không cần ai thấy, hành thiện tự có Trời biết