Nhà văn Vũ Thư Hiên trả lời bạn Nguyễn Văn Tuệ về hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”