Thời biểu diễn tiến đại dịch Covid-19 và công cuộc tìm ra vaccine chủng ngừa