Tự Hào Về Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Nguyễn Xuân Vinh: Khóa 1 Trường Bộ Binh Nam Định! (Thủ Đức)