Việt Nam chống dịch: Lan man lắm chuyện 4 – Đỗ Duy Ngọc