Ngày 30/04: Nếu còn thiết tha hãy giúp một tay để lịch sử không bị đánh mất