30/05/1868: Ngày Tưởng niệm được tổ chức tại Mỹ (Memorial Day 30/5)