Bản tuyên bố của các chức sắc tôn giáo Việt Nam về Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng