Bàn về những ‘ngụy biện’ liên quan đến ‘vaccine made in Vietnam’ – Gs. Nguyễn văn Tuấn