Bằng chứng cho thấy tiền đóng thuế người dân Hoa Kỳ được tài trợ cho việc tạo ra dịch Coronavirus