Báo Anh: đời sống người Cuba và nguyên nhân các cuộc biểu tình