Bầu cử chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ: Điều gì xảy ra nếu một số thành viên Hạ Viện bỏ phiếu ‘có mặt’? (Present) – Chủ tịch có thể đắc cử mà không cần phải 218 phiếu.