Bầu cử tại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ

Cập nhật Bầu cử Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ: Dân biểu McCarthy của đảng Cộng Hòa đã đắc cử chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ sau 15 lần bỏ phiếu

0 Comments

Tin Hoa Thịnh Đốn – 0 giờ30 sáng Thứ Bảy 7/1/2023 – Trong cuộc bầu cử Chủ Tịch Hạ Viện lần thứ 14, Dân biểu McCarthy vẫn còn thiếu 1 phiếu để được bầu làm Chủ Tịch viện lập pháp này (cần 217 phiếu). Như vậy sau cuộc bầu lần thứ 14 vẫn chưa có Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ.

Sau đó, hội nghị đã bỏ phiếu bằng bấm nút để quyết định tiếp tục cuộc bầu cử ngay lập tức mà không đồng ý hoãn lại.

Cuộc bầu cử tiếp tục và là lần thứ 15 trong vòng 3 ngày.

Và trong vòng bầu thứ 15 này, dân biểu McCarthy đã đắc cử với số phiếu 216 /211. Có 05 dân biểu bỏ phiếu trắng (present), vì thế số phiếu cần để đắc cử giảm xuống 215, thay vì 218.

HD Press

Written By

thoisu 02