Bầu cử tại Hoa Kỳ – Bài học rút ra: Việc tuân theo nguyên tắc và sự thật là điều đúng đắn – Jeffrey A. Tucker *