Bộ Sách: Bản Tuyên Ngôn Quôc Tế Nhân Quyền Của VNCH phát hành năm 1965