BS Việt ở Nhật làm ở bệnh viện, tối vẫn chơi với con không ngại lây COVID: Bí quyết rất đơn giản