Câu hỏi và trả lời của ngày hôm nay ở Mỹ – Ts. Phạm Đình Bá

Share this post on:

28/3/2023

Báo Wall Street ở trung tâm tài chính và thương mại Manhattan Nữu Ước đặt câu hỏi Điểm 10 cho người đọc mỗi ngày và đăng hai câu trả lời với điểm cao.

Để trả lời câu hỏi của báo hôm nay về các giá trị chung gắn kết đất nước của bạn với nhau:


Daniel Mainzer, Ohio

Cam kết của chúng tôi đối với hệ thống chính phủ dân chủ và nền kinh tế thị trường tự do hỗ trợ mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng tôi với tư cách là người Mỹ. Gia đình Mỹ được hỗ trợ bởi các chính sách khuyến khích sự thành công của gia đình, bao gồm quyền sở hữu nhà, cơ hội giáo dục và cơ hội kinh tế. Đạo đức làm việc của người Mỹ dựa trên cơ hội dành cho tất cả mọi người theo định nghĩa của Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền.


Sumithira Vasu, Ohio

Lòng biết ơn và muốn đền đáp lại đất nước đã cho chúng ta rất nhiều, niềm tin vào giá trị của sự chăm chỉ và tháo vát, phục vụ người khác (ngoài gia đình của chính mình) và hy vọng bất diệt rằng chúng ta có thể tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn là những giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa làm tăng khả năng phát triển các giá trị nói trên vì nó giúp có được tinh thần kiên cường khi mọi thứ tồi tệ và lòng biết ơn to lớn khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Câu hỏi cho Điểm 10 tiếp theo:


Dữ liệu hoặc thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến năng suất của bạn tại nơi làm việc?

Gửi email cho Báo nhận xét của bạn mà báo có thể chỉnh sửa hoặc rút ngắn trước khi xuất bản tới 10point@wsj.com và đảm bảo bao gồm tên, họ và vị trí của bạn.

Nguồn:

The 10-Point – March 10, 2023: Wall Street warms up to banks; Congress moves to add “tranq” to controlled-drugs list; pay transparency can boost productivity.