Chinh trị Hoa Kỳ: Những điểm chính trong cuộc tranh luận lần thứ hai của các ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hòa