Chống tham nhũng trên thượng tầng, Việt Nam không để tác động đến lực hút đầu tư nước ngoài (RFI phỏng vấn chuyên gia)