Cuba, Trung Quốc và Việt Nam-quốc gia nào có nhiều hy vọng thay đổi? – Song Chi