CUỘC TẤN CÔNG VÀO NGŨ GIÁC ĐÀI: ngày 11 Tháng 9 năm 2001 (Việt và Anh ngữ) – Bs Nguyễn Dương (Cựu Đại Tá quân đội Hoa Kỳ)