Đại hội đồng Liên hiệp quốc lên án đảo chánh Myanmar; kêu gọi cấm vận vũ khí