Đại lễ kỷ niệm năm thứ 84 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo (1939-2023) tại Hoa Thịnh Đốn