Gậy ông đập lưng ông? Trung Cộng dùng kỹ thuật Mỹ để chế tạo vũ khí chống Mỹ