Hiểu con số 6000 ca dương tính trên 170,000 xét nghiệm như thế nào? – Gs. Nguyễn Văn Tuấn