Hoa Kỳ: Quốc hội mới với những ưu tiên mới – Những cuộc điều tra, số phận chương trình nghị sự của TT Biden, v.v.