Học tập tư duy sử học qua câu chuyện Chính phủ Trần Trọng Kim – Nguyễn Lương Hải Khôi