Huynh Đệ Chi Binh, Nền Tảng và Hơi Thở của các Tổ Chức Chiến Binh – Trần Xuân Thời