Joseph S. Nye, Jr. – Ấn Độ và tình trạng quân bình quyền lực trên toàn cầu