Làm sáng tỏ bí mật trong việc xoay chiều của Lào từ tái tạo sang than đá để cung cấp cho bình điện của Đông Nam Á – Kannikar Petchkaew