Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Công Bố Báo Cáo về Nhân Quyền tại Việt Nam Năm 2022-2023 và Kết Quả Giải Nhân Quyền Việt Nam 2023