Miến Điện : Giáo viên, học sinh tẩy chay ngày tựu trường để phản đối quân đội