“… Một kỷ niệm khi nghĩ đến khiến chảy nước mắt, …” Trích: Người Xây Lò – Nguyễn Thụy Long