Một số đảng viên Đảng Dân chủ quay sang ủng hộ Trump ở thành phố biên giới Texas bị di dân nhập cư