Ngoài ông Trump, Đảng Cộng hòa có 9 người có thể tranh cử tổng thống