Ông Biden phải làm sao để xiêu lòng Việt Nam – mà vẫn giúp được những người kẹt sau song sắt