Phỏng vấn ông Nguyễn Tường Thược về Lịch Sử Diễn Hành Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (viết tắt DHVHLHQ) hàng năm tại New York