Sức thu hút là vũ khí quan trọng trên chiến trường hơn là quy mô của một đội quân